Luna

Voturi
48
voteaza

Luna


Am càlàtorit pe creasta unui val
Ce-acum ajunge obosit la mal
Pe-aceastà insulà pustie...
Mà bucur cà nimeni n-o sà fie!

Voi fi doar eu si luna cea albastrà
Si vom creea doar lumea noastrà.
Ea,ca un bun ascultàtor.
Eu,ca un bàtrìn povestitor.

Ne contopim ìntr-o tàcere mutà,
Pe raze pare sà-mi aducà
O mìngìiere caldà,stràvezie
Ce-mi dà usor motiv de bucurie.

Atingere plàcutà,ràcoroasà
Intr-o noapte de varà frumoasà.
Càci pe aceastà insulà pustie
Cine-ati mai vrea oare sà fie?

Sunt eu ...si gìndul meu ràzlet
La ceea ce am mai de pret.
Si de aceea mereu poposesc
In locul minunat ce mà gàsesc.

Pentru-a vorbi cu mìndra Lunà
Ce nu-'ntelege nici chiar "lumea bunà"
Cà-n viatà nu conteazà cum aràti,
Ci important e ce si cum gìndesti!

Gìnduri ìn viatà sunt nenumàrate
Unele mari,altele adevàrate...
Dar pe cele mult mai importante
Le-am adunat ìntr-un pahar cu lapte.

Ce-l sorb ìncet,gìndindu-mà la tine
La chipul tàu,la clipele senine
Si-'mpàrtàsesc totul cu a mea sorà-LUNA
Asa màcar,ìn acest loc nu mai sunt una.


Pentru jumàtatea mea de suflet
13.10.2010

Autor: LARSONITZA

Inapoi la lista poeziilor de dragoste