Lacrima

Voturi
45
voteaza

Lacrima

Mà trezesc de dimineatà,
Privesc ìn largu'-ndepàrtat...
I-mi pate cà afarà-i ceatà
Nu!E ochiu-mi làcrimat!

Tristetea mà apasà,
I-mi face sub ochi cearcàne;
As vrea sà ies din nebuloasà
Dar usa la iesire are lacàte.

Unde e cheia fermecatà?
Unde oare s-a pierdut?
O voi gàsi oare vreodatà?
Sau poate drumu'-am ràtàcit?

Privesc ìn larg,mà vàd acasà.
Deodatà lacrima dispare.
Tristetea nu mà mai apasà
Si vàd cum soarele ràsare!

03-09-2010

Autor: LARSONITZA

Inapoi la lista poeziilor de dragoste