Alice

Voturi
48
voteaza

AliceAlice,ce nume frumos,
Ca si chipul tàu càlduros,
Bràzdat de ridurile vietii,
Timpuriu-la anii tineretii!


De ce privesti la lume tristà?
De ce te zbati ìn carapace?
Nu-ti mai sufla nasu'n batistà!
Invatà sà devii "feroce"!

Cu-aceastà lume josnicà,
Ce te-a fàcut sà-ti schimbi privirea.
De viatà tu sà devii dornicà,
Adu-le lor nedumerirea!


A ceea ce trebuie sà fii:
Capabilà,puternicà,
Ironicà,volubilà,
Curaj,nu esti singurà!

(pentru o fatà tristà)09-09-2010

Autor: LARSONITZA

Inapoi la lista poeziilor de dragoste